Company Logo

Filmy

Projekt PIONIER

O projekcie PIONIER

Konsorcjum PIONIER

Konsorcjum PIONIER powstało 25 października 2003 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Jest ono formalnym porozumieniem zawartym pomiędzy wiodącymi jednostkami MAN (Metropolitan Area Network) i KDM (Centra Komputerów Dużej Mocy). 

 

Celem PIONIERA 

jest budowa Ogólnopolskiej Sieci Optycznej (OSO) i rozwijanie – w oparciu o OSO i infrastrukturę informatyczną jednostek wiodących – działalności służącej realizacji celów statutowych jednostek wiodących i na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

14 sierpnia 2008 r. członkowie Konsorcjum PIONIER zawarli w Poznaniu porozumienie w sprawie wspólnego ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej w celu dofinansowania realizacji projektu „Platforma Obsługi Nauki PLATON”. Chodziło o Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, priorytet II „Infrastruktura sfery B+R”, działanie 2.3 „Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki”. 

2 kwietnia 2009 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło projekt do realizacji.

 

Projekt PLATON I

realizowany jest przez wszystkie 22 jednostki tworzące Konsorcjum PIONIER. W ciągu ponad dwóch lat projekt PLATON umożliwił uruchomienie pięciu usług działających w oparciu o sieć PIONIER:

Usługi wideokonferencji – realizowane na drodze budowy wysokiej jakości, bezpiecznego systemu wideokonferencyjnego. 

Usługi eduroam – uruchomienie we wszystkich sieciach MAN i centrach KDM systemów dostępu do sieci bezprzewodowej zapewniającego prosty i bezpieczny roaming osób ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego. 

Usługi kampusowe – zbudowane w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, zdolne zapewnić gronu użytkowników dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux.

Usługi powszechnej archiwizacji – udostępnienie w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu danych.

 

Interaktywna telewizja HD 

jest piątą usługą naukową. Służy udostępnianiu środowisku naukowemu krajowej platformy dystrybucji interaktywnej telewizji HD i świadczeniu w sieci PIONIER usług opartych o treści cyfrowe o wysokiej rozdzielczości dla edukacji i popularyzacji nauki. 

Usługi telewizji HD – wdrożone w sieci PIONIER – zapewniają możliwość produkcji, składowania i udostępniania treści audiowizualnych, zrealizowanych w technologii HD o tematyce naukowej dla środowiska naukowego i całego społeczeństwa. 

W ramach projektu uruchomiona została infrastruktura składająca się ze zlokalizowanych w jednostkach wiodących MAN i centrach KDM sześciu studiów produkcyjnych i piętnastu studiów nagrań oraz wozu transmisyjnego-mobilnego studia produkcyjnego. 

Wyposażenie to pozwala na produkcję materiałów audiowizualnych w formie programów oraz transmisji na żywo, umieszczanie ich w repozytoriach treści lub w systemie emisyjnym. Ze względu na funkcjonalność i kompleksowość, usługa telewizji HD jest unikalna na skali światowej. 

 

Członkami Konsorcjum PIONIER są:

 1. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.
 2. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
 3. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
 4. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK.
 5. Politechnika Białostocka.
 6. Politechnika Częstochowska.
 7. Politechnika Gdańska.
 8. Politechnika Koszalińska.
 9. Politechnika Łódzka.
 10. Politechnika Radomska.
 11. Politechnika Rzeszowska.
 12. Politechnika Śląska - Centrum Komputerowe.
 13. Politechnika Świętokrzyska.
 14. Politechnika Wrocławska.
 15. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 16. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 17. Uniwersytet Opolski.
 18. Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy.
 19. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 20. Uniwersytet Warszawski - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania.
 21. Uniwersytet Zielonogórski.
 22. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.